G A B A R Tkostka brukowa

invert_colors

Pielyngnacja zielyni i usugi lejśne

Inwyntaryzacje drzewostanu
Rewitalizacje parkōw i ôgrodōw
Zielyń miejskŏ
Zielyń sportowŏ
Nasadzynia i dosadzanie
Przicinanie i wycinka drzew
Bieżoncŏ kōnserwacja zielyni
Zabiegi ôchrōnne
Roboty melioracyjne
Drynaże i odwodniynia
Usugi kōmunalne
Usugi zimowe

settings

Inżynieria drōgowŏ i wodnŏ

Kōmpleksowe wykonastwo
Chodniki i place
Drōgi tłuczniowe
Podbudowy
Mosty i przepusty
Wynajym sprzyntu
Materiały budowlane
Roboty ziymne
Rozbiōrki i wyburzynia
Budownictwo wodne

A modern, responsible and sustainable development.
Kamienie i kruszywa

Geszeft

Z myślōm ô Wŏs, szanowni Klijynci, poszyrzylimy nasz angebŏt. Ôd dzisiej momy dlŏ Wŏs nŏrzyndzia ôgrodnicze, nojpiyrszych producyntōw, artykuły bhp, nŏrzyndzia budownictwa ôgólnego, chymia budowlanŏ i inne materiały budowlane oraz urzōndzynia kanalizacyjne. Żeby żejście byli richtig happy poszyrzylimy tyż ôferta kamiyni i kruszyw naturalnych. Ôd ôpolskich wapiyni przez gnejsy, bazalty i granity aż do marmurōw ze Włoch ôzdobiōm Wasze ôgrody i dōm. Do tego przedstawiōmy Wom całŏ gŏwiedź roztomajtnych ylymyntōw architektury ôgrodowyj i parkowyj, jak na przikłŏd palisady, gazōny, gabiōny, ale tyż kostki brukowyj i granitowyj. Sprzedŏwōmy tyż drzewo do kōminka i na opał (do hajcōnga abo pieca) i wongiel kamienny i brunatny.
Zaprŏszōmy Wŏs serdecznie do naszego sklepu we Krojśnicy przi ul. Wiejskiyj 1, ôd pōniedziałku do piōntku w godz. 7.00 - 18.00 bez lato a 7.00 - 17.00 bez zima, we soboty w godz. 8.00 - 13.00.

Natural resources.
Prace murowe

Ô nŏs

Firma GABART istniyje ôd 1988 roku. Swoja działalnojść zaczynała ôd ôgrodnictwa i zagospodarowaniŏ terynōw zielōnych. Nastympnie rozszyrzōła swoje usugi ô brukarstwo, roboty ziymne i usugi lejśne. Gōwnymi kontrahyntōma naszyj firmy som samorzōndy wszystkich szczebli, Lasy Państwowe ale tyż duże firmy produkcyjne. Wykōnujymy tyż usugi dlŏ odbiorcōw indywidualnych. Firma naszŏ zatrudniŏ ôkoło 40 pracownikōw. Mōmy wykwalifikowanŏ kadra i bogate wyposażynie sprzyntowe, co razym z bardzo dużym doświadczyniym pozwŏlŏ nōm na podyjmowanie zadań ô dużym stopniu trudnojści.

With social impact.
Prace murowe